Verwaarloos de profetieën niet

VERWAARLOOS DE PROFETIEËN NIET!

Het profetische Woord van God omvat ongeveer een derde deel van de Bijbel. En is wat omvang betreft ongeveer zo dik als het Nieuwe Testament. Zo staan in het Oude Testament wel meer dan 300 profetieën over de Messias. En in het Nieuwe Testament meer dan 300 verwijzingen naar Zijn wederkomst. Maar helaas besteden veel christenen vrijwel geen tijd aan het onderzoeken van de Bijbelse profetieën, met alle gevolgen van dien.

De Schrift spoort iedere gelovige aan het profetische Woord te onderzoeken. God belooft hen zelfs dat zij er enorm door gezegend worden. Zo staat er in Openbaring: “Zalig (intens gelukkig) is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij” (1:3; vgl. 22:10).
Hieruit blijkt dat je er zeer goed aan doet om de profetieën in het Woord te lezen en te overdenken.

Laat je niet misleiden
Het profetische Woord helpt ons, om de werken van de duisternis te ontmaskeren. Om leer en dwaalleer van elkaar te onderscheiden. In Jezus’ bekende rede over de eindtijd is het opmerkelijk dat Hij hieraan vooraf zegt: “Pas op dat niemand u misleidt” (Matteüs 24:5). Ook Paulus waarschuwt voor misleidende leringen ‘in de laatste tijden’. De vrucht hiervan is afvalligheid: “Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid” (1 Timoteüs 4:1-2).
Daarom zegt Paulus in 1 Tessalonicenzen 5: “Veracht de profetieën niet” (vers 20). Of zoals Jezus zei: “laat hij die het leest, daarop letten!” (Matteüs 24:15).

De komst van de antichrist
De vorst der duisternis (satan) zal zich in de eindtijd incarneren als mens. Dan zal hij zich voordoen als de beloofde Messias (2 Tessalonicenzen 2:4; Openbaring 13).
Buitengewone dingen zal hij doen, zoals krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen. Zijn misleidende werken zullen geloofd worden door degenen die verloren gaan. Duidelijk is dat we door het profetische Woord kunnen zien dat de wereld klaar wordt gemaakt voor de komst van ‘de mens der wetteloosheid’. Dit is de antichrist. Het behoort Bijbels gezien daarom ook niet vreemd te zijn voor de christen om in deze laatste dagen de wetteloosheid drastisch te zien toenemen.

Het profetische Woord geeft zicht
Wie onverschillig denkt over Bijbelse profetie loopt groot risico om misleid te worden. Veelal ontbreekt bij hen een gezonde eindtijd-visie, waarin geen zicht is op de Opname van de Gemeente en het Duizendjarig Vrederijk.
Het profetische Woord is als een lamp in een duistere plaats en geeft goed zicht om de werken van de duisternis te herkennen. Ook zien wij daarin duidelijk Gods heilsplan met Zijn volk Israël en de Gemeente. De apostel Petrus zegt: “En wij hebben het profetische Woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart” (2 Petrus 1:19).
Heel de Schrift (dus ook het profetische Woord) is door God ingegeven (2 Timoteüs 3:16). Dit is het zwaard van de Geest!

De onnaspeurlijke rijkdom van Christus
Verder wil ik nog iets zeggen over ‘de onnaspeurlijke rijkdom van Christus’. De apostel Paulus mag dankzij Gods genade het Evangelie aan de heidenen verkondigen (Galaten 2:7-8). Paulus, die eerst een vervolger was, bleek in zijn onwetendheid een geroepene van God te zijn, om als apostel en leraar naar de heidenen gezonden te worden (1 Timoteüs 2:7). Geen mens kon deze dingen bedenken, dan alleen God in Zijn onnaspeurlijke rijkdom. Hij is in Zijn liefde en plan met de mensheid ondoorgrondelijk groot (vgl. Romeinen 11:33-36). Christus’ grootheid gaat ons menselijk verstand en begrip ver te boven. Zijn wegen zijn onnaspeurlijk! Zo ook Gods plan met de Gemeente, in Zijn wijsheid besloten. Deze verborgenheid (geheimenis) is in het bijzonder aan Paulus geopenbaard. Daarvoor was het alleen bij God bekend, al vóór de grondlegging van de wereld (Efeziërs 1:3-5).

Het geheimenis van de Gemeente
Nergens in het Oude Testament lezen wij over de identiteit en het karakter van de Gemeente. Zo heeft God in het bijzonder aan Paulus geopenbaard dat christenen het Lichaam van Christus zijn en met Hem als hemelburgers in de hemelse gewesten gezet zijn (Efeziërs 1:23 en 2:6). De Gemeente is daarom niet aards, maar is hemels en universeel. Jood en niet-Jood zijn in Hem een nieuwe mens (Efeziërs 2:15). De apostel Petrus zegt dat sommige zaken daarvan moeilijk te begrijpen zijn (2 Petrus 3:16). Immers, Paulus’ prediking was in die tijd revolutionair, omdat hij nieuwe dingen onderwees, door God aan hem geopenbaard: “Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus,” (3:8-9; zie ook Kolossenzen 1:25-27).
Wat een rijkdom als Gods Geest in Gods Woord je openbaring geeft van Zijn weg met de Gemeente. Die eens verborgen rijkdom in God kunnen wij nu ook lezen en nader onderzoeken in Gods Woord.

Volharden in de strijd
Kennis van het profetische Woord en van Gods plan met de Gemeente helpt ons om in de strijd op het juiste pad te blijven. Zo heeft Paulus tot bemoediging voor allen gezegd: “Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden” (2 Timoteüs 4:7). Laten wij hem hierin, ook als goed voornemen voor 2021, met volharding blijven navolgen!

Br. Jeep van der Schoot