Bijbel

De Bijbel

De naam “Bijbel” is afkomstig van het Griekse woord biblia, met de betekenis van: een verzameling van boeken. Verwant aan ons woord bibliotheek. Een ander woord voor Bijbel is Heilige Schrift of Schriften. Heilig, omdat het Oude Testament als geïnspireerd werd beschouwd (zie Rom. 1:2; 2 Tim. 3:16).

Ook wordt de Bijbel Gods Woord genoemd, omdat God daardoor tot ons spreekt (zie Matth. 22:31; Joh. 5:39; 6:36).
In de Bijbel legt God Zijn plan met deze wereld uit. In Genesis begint het met de schepping en het eindigt in Openbaring met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Tussen het begin en einde zijn verschillende fasen te ontdekken binnen het plan van God. God heeft een plan met de volkeren, met Israël en met de Gemeente. Als je de Bijbel leest en de dingen overdenkt en daarbij de hulp van God vraagt, dan zal Hij jou verrijken met Zijn kennis. Kennis betekent: Hem meer en meer leren kennen en zien wat Hij voor jouw persoonlijke leven kan betekenen. Door met de Bijbel bezig te gaan, zullen Bijbelteksten voor je gaan leven. Je zult de grootheid van God ontdekken.

Een bekende tekst uit 2 Tim 3:16 geeft de betekenis van Gods Woord aan:
Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust“.

te onderwijzen: Het leert en onderwijst ons met kennis over wie God is en wat Zijn plan is met ons en met de hele wereld.
te weerleggen: Als je die kennis opdoet, dan leer je andere gedachten en leringen te weerleggen. Vanuit de Bijbel kun je aantonen dat bepaalde gedachten niet waar zijn.
te verbeteren: Door vaak met de Bijbel bezig te zijn, krijgt je geloof meer diepgang en krijg je ook meer antwoorden op diepzinnige en complexe vragen. Soms moet je daardoor je eigen beeld van God bijstellen.
op te voeden in de rechtvaardigheid: Door de kennis die je opdoet, word je ook opgevoed en leer je het in de praktijk te brengen door vanuit die kennis te gaan leven.

Naast dat je God leert kennen in de Bijbel, leer je ook jezelf beter kennen. Wanneer je tot geloof komt, ontvang je nieuw leven van God. Dit komt omdat jouw oude leven, samen met de Here Jezus gekruisigd is en sterft. Niet letterlijk, maar geestelijk. Maar je staat ook weer samen op met Hem in een nieuw leven! (Gal. 2:20).

Bijbellezen
•Probeer elke dag een gelegenheid vrij te maken om in de Bijbel te lezen.
•Wees systematisch. Je moet de Bijbel niet door toeval opslaan. Als je aan een Bijbelboek begint, kun je het beter eerst uitlezen, alvorens aan een ander boek te beginnen. Probeer aantekeningen bij te houden naar aanleiding van wat je gelezen hebt.
•Onderstreep datgene wat je aanspreekt. Als je klaar bent met een Bijbelboek, kan het goed zijn om nog eens alle onderstreepte verzen door te lezen.
•Het is goed om met Lukas te beginnen en dan door te gaan met Handelingen (dezelfde schrijver) en dan verder. Ook is het goed om te beginnen met het evangelie van Johannes. In het Oude Testament kun je het beste beginnen met Genesis en Exodus.

•Genesis
•Exodus
•Leviticus
•Numeri
•Deuteronomium
•Jozua
•Richteren
•Ruth
•1 Samuël
•2 Samuël
•1 Koningen
•2 Koningen
•1 Kronieken
•2 Kronieken
•Ezra
•Nehemia
•Esther
•Job
•Psalmen
•Spreuken
•Prediker
•Hooglied
•Jesaja
•Jeremia
•Klaagliederen
•Ezechiël
•Daniël
•Hosea
•Joël
•Amos
•Obadja
•Jona
•Micha
•Nahum
•Habakuk
•Sefanja
•Haggai
•Zacharia
•Maleachi

•Evangelie naar Matteüs
•Evangelie naar Marcus
•Evangelie naar Lucas
•Evangelie naar Johannes
•Handelingen der Apostelen
•Romeinen
•1 Korintiërs
•2 Korintiërs
•Galaten
•Efeziërs
•Filippenzen
•Kolossenzen
•1 Tessalonicenzen
•2 Tessalonicenzen
•1 Timoteüs
•2 Timoteüs
•Titus
•Filemon
•Hebreeën
•Jakobus
•1 Petrus
•2 Petrus
•1 Johannes
•2 Johannes
•3 Johannes
•Judas
•Openbaring.