Bijbelstudie

Blijft u echter bij wat u geleerd hebt, en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust (2Tim.3:14-17).

Bijbelstudies/Seminars

Zoeklicht Seminar
door: br. Wim Zwitser
Wordt ook live gestreamd via YouTube:
Maranatha Franeker

Thema: “De kleine profeten”

Sprinkhanen zullen Israël teisteren, maar Gods doel is altijd dat Zijn Geest kan werken tot zegen.

God verhoort Habakuk ’s gebed, maar hij moet zélf leren wachten. Dat versterkt zijn geloof en zorgt ervoor dat hij kan zingen, ook al is hij nog de enige

De leiders van Israël en de stad Jeruzalem horen waarom zij gefaald hebben, maar juist dan blijkt God de Held te zijn Die verlost.

Na de ballingschap bemoedigt hij de Joden in Jeruzalem om door te gaan met het herbouwen van de tempel.

Samen met Haggai geeft hij Gods visioenen door, die verder gaan dan de tempel die weer opgebouwd mag worden.

De laatste boodschapper ziet overeenkomsten tussen Jakob en zijn nakomelingen, maar eindigt met het grote herstel tussen vaders en kinderen wanneer de Messias komt.

Zoeklicht Seminar
door: br. Theo Niemeijer
Wordt ook live gestreamd via YouTube:
Maranatha Franeker

Thema: “Leven in een tijd van geestelijk verval”

Zoeklicht Seminar 2024
door: br. Dirk-Jan Jansen
Wordt ook live gestreamd via YouTube:
Maranatha Franeker

Thema: “De kracht van het kruis”

Zoeklicht Seminar
door: br. Wim Zwitser
Wordt ook live gestreamd via YouTube:
Maranatha Franeker

Thema: “De kleine profeten”

Hosea krijgt een (bijna) onmogelijke opdracht, maar hij voert die toegewijd uit. Een illustratie van Gods relatie met Israël.

God brengt deze man vanuit zijn schapen in Bethel, het centrum van de afgoderij. Onverschrokken brengt hij Gods boodschap, inclusief Zijn zegen.

Een merkwaardige profeet met grote zegen op zijn oordeelsboodschap. Bijzonder dat Christus Zich met hem vergelijkt!

In rechtstreekse toespraken van de Heer wijst Micha op Israëls ballingschap, maar ook op de komende Messias. Daarom noemt men hem wel ‘de kleine Jesaja’.

Zoeklicht Seminar
door: br. Theo Niemeijer
Wordt ook live gestreamd via YouTube:
Maranatha Franeker

Thema: “Leven in een tijd van verval”

Zoeklicht Seminar
door:
br. Jeep van der Schoot
Wordt ook live gestreamd via YouTube:
Maranatha Franeker

Thema: De Toekomst “ Wat staat de wereld te wachten?

In het nieuwe seizoen (2022-2023) hopen we vanaf oktober weer te starten met een nieuwe serie seminars, ook deze keer weer in samenwerking met het Zoeklicht. Broeder Jeep van der Schoot begint in oktober met een nieuw seminar met het thema: De Toekomst. Wat staat de wereld te wachten?

In 10 avonden onderwijst broeder Jeep ons vanuit het profetische Woord van God en staat de eindtijd centraal. Het beloven boeiende en leerzame avonden te worden.

Deze studies zijn mede tot stand gekomen door een nieuw boek dat br. Jeep heeft geschreven;
De Toekomst. Wat staat de wereld te wachten?
Dit boek wordt uitgegeven door Stichting Het Zoeklicht.

Er is al veel gesproken en geschreven over de eindtijd.

Allerlei christelijke boeken, tijdschriften en internetsites gaan hierover. Ook de seculiere media brengt het begrip eindtijd regelmatig ter sprake. Velen hebben getracht het vergaan van de wereld te voorspellen. Anderen waren er zeker van dat zij de exacte datum van de opname van de Gemeente hadden berekend. Helaas is het Bijbelse begrip eindtijd mede door dit soort sensationele speculaties voor veel christenen een beladen onderwerp geworden. En ongelovigen drijven hier de spot mee. De Bijbel zegt hierover:

“Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagenspotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van Zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is.” (2 Petr. 3-4)

“Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemel niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.” (Matt. 24:36)

We moeten ons door deze dingen niet laten ontmoedigen. De Bijbel roept ons juist op om te leven in de hoop van de verwachting van Zijn komst. Daarbij is het ook goed om elkaar op te wekken om de Bijbelse profetieën te onderzoeken en te letten op de tekenen van de tijd.

In deze studies belichten we slechts in contouren de eindtijd en wat daarna gaat gebeuren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de chronologische tijdlijn van de nog onvervulde profetieën en Gods heilsplan met Israël, de gemeente en de volken. De opzet van deze studies is daarom om u een bondig en begrijpelijk overzicht te geven van de eindtijd en van hetgeen daarna komt.

Zoeklicht Seminar
door: br. Theo Niemeijer
Wordt ook live gestreamd via YouTube:
Maranatha Franeker

Thema: “Let op de Vijgenboom”

Zoeklicht Seminar
door: br. Wim Zwitser
Wordt ook live gestreamd via YouTube:
Maranatha Franeker

Thema: “Uw Koninkrijk kome” (Het Koninkrijk van God)

Diverse profeten voorzeggen de komst van de Messias en Zijn rijk van gerechtigheid en vrede. Wat verwachtte de vrome Israëliet?

Er wordt vandaag meer over het Koninkrijk en minder over de Gemeente gesproken. Is dat Bijbels? Wat zijn de verschillen?

In de z.g. Bergrede (Mattheüs 5-7) introduceert Christus de principes van het Koninkrijk. Wat mag de Koning verwachten en wat mogen discipelen verwachten?

In de gelijkenissen van Mattheüs 13 schetst Christus hoe het Koninkrijk zich uitbreidt buiten Israël. Is die groei altijd goed?

Zijn er opvallende zaken die wijzen op Zijn naderende komst? In Mattheüs 24 geeft Christus belangrijke aanwijzingen.

In de gelijkenissen van Mattheüs 25 blijkt het wachten niet mee te vallen. Wat gaan discipelen dan doen?

Paulus schetst het grote contrast tussen het Koninkrijk en de wereld, zowel nu als in de toekomst. Wat betekent dat voor nu?