ANBI

Onze gemeente heeft een ANBI-status. Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Klik op de onderstaande links om informatie te vinden. Rechtsonder in het beeld verschijnt een pijl, die aangeklikt kan worden om terug te gaan naar het begin (naar boven).

SPECIFIEKE GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE ANBI-STATUS
Naam kerkgenootschap: Baptistengemeente Maranatha
RSIN (fiscaalnummer): 818572802
CONTACTGEGEVENS:

Kerkgebouw:
Noord 41
8801 KT Franeker
Tel. 0517-392682

Voorzitter (oudste)
Br. C. Schaafsma
Schalsumerweg 71
8802 XE FRANEKER
Tel: 0517-397624

Secretariaat (oudste)
Br. R. Ploeg
Lou Seerdenlaan 17
8802 BX FRANEKER
Tel: 06-15024526

DOELSTELLING:

De Baptistengemeente Maranatha heeft als roeping en stelt zich tot doel:

 1. Aanbidding, lofprijzing en dankzegging te brengen aan de Here God (Hebr. 13:15);
 2. Het evangelie te verkondigen overeenkomstig het bevel van de Here Jezus Christus (Matth. 28:19; Joh. 17:18-21);
 3. Hen die niet geloven op te roepen zich te bekeren tot God en zich op belijdenis van hun geloof in Christus te laten dopen, te laten onderwijzen en de gemeenschap met andere gelovigen te beoefenen overeenkomstig Handelingen 4:42;
 4. Gelovigen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon (Ef. 4:11-16) met behulp van de aan een ieder gegeven gave (Rom. 12:6-8; 1 Kor12:4-11, 28-31; Ef. 4:11) hen aan te sporen medegetuigen te zijn van de Here Jezus Christus en Zijn komst uit de Hemel te verwachten (Filip.3:20).

(bron: artikel 3 huisregels)

Ons verlangen (Missie) is, dat mensen Jezus Christus leren kennen als hun persoonlijke Verlosser van zonde en schuld en vervolgens tot overgave komen aan Hem als hun Heer en Heiland in de gehoorzame stap van de doop door onderdompeling. Vervolgens willen we hen tot verantwoordelijke leden (bouwstenen) van de gemeente maken door onderwijs en toerusting, onder leiding van de Heilige Geest.

BELEIDSPLAN:

Samenkomsten
Om onze doelen te bereiken organiseren we met regelmaat diverse samenkomsten:

 • Erediensten / in het gebouw en via livestream (YouTube)
 • Avondmaalsviering
 • Doopdiensten
 • Bidstonden
 • Thema- en evangelisatiediensten
 • Sing-ins

Op zondagmorgen komen we als gemeente van onze Here Jezus Christus samen. Op deze morgen vindt de eredienst plaats (Hebr. 10:25). Eredienst betekent: Hem aanbidden in persoonlijke gebeden, in zang en muziek en getuigenis (1Kor.14:26 en Hebr.13:15).
Er zijn zangleiders in de gemeente die tijdens de eredienst de gemeente ondersteunen in het lied, gebed en de aanbid­ding. Hij wil onder leiding van de Heilige Geest de gemeente ondersteunen m.n. in de aanbidding van Christus onze Heer. Daarin heeft hij de ruimte een gebed, Schriftgedeelte of lied naar voren te brengen. De zangleiders worden door de raad van oudsten aangesteld.
Verder vindt in de eredienst de bediening van Gods Woord plaats. De voorganger opent en verkondigt het Woord van God om ook daarin Jezus Christus en Zijn werk voor te stellen. De bediening van het Woord is tot opbouw van de gehele gemeente.
Sinds 2020 zijn de diensten ook live te beluisteren via internet (YouTube- livestream)

Het avondmaal vieren wij één keer in de maand. In deze viering willen we gedenken wat de Heer voor ons heeft gedaan. Iedere gelovige die deelneemt aan de tafel van de Heer en de dood van zijn Heer wil gedenken (1Kor.11:23-34), moet recht voor de Heer staan en mag geen verbinding hebben met zonde (mag dus niet in zonde leven). De oudsten en de gemeente als geheel dragen zorg en toezicht voor het rein houden van de tafel van de Heer.

De doop geschiedt door onderdompeling. Iedere zondaar die gelooft dat Jezus Christus persoonlijk voor hem is gestorven wordt gedoopt. Daarvoor legt iedere dopeling een getuigenis af waarom hij/zij gedoopt wil worden. De oudsten toetsen bij de betreffende persoon of dit bovenstaande geloof aanwezig is. Zuigelingen worden niet gedoopt, maar kunnen opgedragen worden in de gemeente aan God.

De zondagschool vindt plaats tijdens de woordverkondiging. Kinderen van 4 t/m 12 jaar ontvangen Bijbels onderwijs. De kinderen bidden, zingen en maken werkjes e.d. De leider/leidster geeft het Woord van God door op een voor de kinderen begrijpelijk niveau. Zo mogen kinderen reeds op vroege leeftijd God als hun Vader en Verlosser in Jezus Christus leren kennen. De leiding bestaat uit bouwstenen. Nieuwe leiding wordt op voorstel van de huidige leiding voorgedragen aan de oudsten. Tijdens alle diensten is er in de crèche zorg voor de baby’s en kleuters. Op deze wijze worden de ouders in staat gesteld om de diensten te bezoeken. De leiding berust bij tenminste één oudere.

Twee maal per maand vindt er een bidstond plaats. De bidstond bestaat uit danken en voorbede doen. De dank is gericht op God onze Vader en Jezus Christus Zijn Zoon. De voorbede is met name gericht op de gemeente. Op de bidstond wordt iedere bouwsteen verwacht, omdat God het gebed van wezenlijk belang acht. Zonder gebed is de gemeente niet levensvatbaar. Er worden ook open bidstonden gepland voor niet-bouwstenen, dit in het kader van “de nacht van gebed” t.b.v. Open Doors, maar ook t.b.v. evangelisatie-activiteiten. Op jaarbasis proberen wij minimaal 6 Sing-ins te organiseren, waarbij het loven en prijzen van de Heer door middel van samenzang centraal staat.

Toerusting en ondersteuning

 • Bijbelstudie
 • Seminars
 • Pastorale hulp
 • Zending

Onderwijs voor volwassenen vindt plaats door middel van het organiseren van diverse Bijbelstudies en Seminars. Voor de jeugd van 12 jaar en ouder worden Bijbelstudies en bijeenkomsten (jeugdmeeting) met een ontspannen karakter georganiseerd.

Naast de zorg die iedere gelovige heeft voor de ander, zijn er een aantal gelovigen die speciaal zorg dragen voor gelovi­gen die hulp zoeken (pastoraal team).
Als groep van gelovi­gen probeert men broeders en zusters met problemen te helpen. Deze hulp en zorg heeft Gods eer en de groei van de gelovi­ge op het oog. Het ‘pastoraal team’ bestaat uit gelovi­gen met kennis en ervaring op het gebied van het pastoraat.
Het pastoraat is zowel een taak van de gemeenteleiding als van de gemeenteleden. Iedere levende bouwsteen moet een zorgende aandacht hebben voor de ander. Dit wordt duidelijk in Gods Woord geleerd. Dit zorgen voor de ander betekent concreet:

 • de ander liefhebben als onszelf;
 • de ander proberen te begrijpen;
 • de ander zijn lasten willen dragen;
 • hulp geven en hulp aanvaarden (Joh.1:4)

Als gemeente ondersteunen wij organisaties en personen die betrokken zijn bij de zending of in de lijn van onze doelstelling het Evangelie brengen, zoals: Het echtpaar Jack en Nel Nugter, Open Doors, Dorcas, Israël en de Bijbel, Christenen voor Israël, Witte velden, Wicliffe Bijbelvertalers en Trans World Radio.

Speerpunten:

 1. Het invoeren en voortzetten van de vrouwenavond. Ontmoeting vrouwen onderling van de gemeente en van buitenaf: Nadruk op ontmoeting en actief bezig zijn met thema’s, de Bijbel en creatieve activiteiten;
 2. Uitbreiding liederenrepertoire Johan de Heer en Opwekking, talent inzetten;
 3. Muzikale ondersteuning bij het zingen: mogelijkheid voor instrumentale ondersteuning uitbreiden met ondersteuning m.b.v. een geluidsfragment indien dit niet anders kan;
 4. Oppakken evangelisatie d.m.v. Bijbelstudie en leren omgaan met situaties;
 5. Opleiden en instrueren van mensen om streaming van diensten via YouTube te kunnen realiseren;
 6. Verhuizing en verbouwing: Activiteiten bouwcommissie: Koffiezaal klaar voor het realiseren van de erediensten en andere activiteiten. Onderhoud gebouw: buitenom verfwerk en timmerwerk. In de grote zaal Ventilatiemogelijkheden creëren (klimaatbeheersing), Grote zaal gereed maken voor de eredienst. Instellen interieurcommissie voor de kleurstelling en inrichting.
 7. PR blijft een aandachtspunt. Benutten uitzending met radio Eenhoorn (technische aanpassing is gerealiseerd) Ook vooruit denken over de Openingsdienst als de grote zaal klaar is, media betrekken en Open dag houden;
 8. Ondanks corona alle mogelijkheden benutten om de voortgang van de eredienst te waarborgen.
SAMENSTELLING BESTUUR:

br. C. Schaafsma             -oudste-(voorzitter)
br. R. Ploeg                        -oudste-(secretaris)
br. J. van der Schoot      -oudste-
br. E. van der Meer         -diaken-
br. W Huismans               -penningmeester-

De broederraad (bestuur) bestaat minimaal uit 3 oudsten/voorgangers. Wij geloven dat God de oudsten/ voorgangers aanstelt. De oudsten hebben het opzicht over de gemeente van God. De gemeente erkent het gezag en opzicht van de oudsten.
De oudsten besturen en houden toezicht op het geheel van de gemeente (1Petr.5:1-4). Zij hebben een onderlinge taakverdeling. We denken hierbij aan de leer, deelnemen aan de tafel, aanmelding bouwstenen en praktische wandel van de gelovigen (opmerking: de gemeente als geheel draagt hier ook een duidelijke verantwoordelijkheid, zie Matth. 18).
De diakenen dragen toezicht en zorg voor praktische zaken. Te denken valt aan financiën, zorg voor minder bedeelden, huisvesting, inventaris e.d.. Oudsten en diakenen moeten beantwoorden aan het Bijbelse profiel zoals beschreven in 1Timotheus en Titus.

BELONINGSBELEID:

De bestuursfuncties zijn allen vrijwilliger functies, hiervoor is geen beloning. Voor gastsprekers die een prediking verzorgen is een vergoeding vastgesteld die bestaat uit een reiskostenvergoeding en een sprekerstarief.

Voor Pastorale bezoeken, het geven van Seminars en Bijbelstudie – afgesproken met het bestuur – kan men een declaratie indienen voor de gemaakte reiskosten en/of voor de tijdsbesteding. Voor de tijdsbesteding geldt een vrijwilligersvergoeding van 4,50 euro per uur met een maximum van 1.500 euro per jaar.

Indien men afziet van deze declaratie, dan kan het totaalbedrag als gift voor de belasting opgevoerd worden. Een bewijs zal hiervoor door de Baptistengemeente-Maranatha op verzoek schriftelijk geleverd worden.
Declaratieformulieren en “Bewijs om af te zien van een vergoeding” zijn te verkrijgen bij het secretariaat.
Zie hiervoor ook de bijlage van de Belastingdienst (pdf) of op de site van de Belastingdienst.

VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN:

 • Zending/collecte
 • Voor het zendingsechtpaar Jack en Nel Nugter zijn er collectes gehouden en overgemaakt. Open Doors, Dorcas, St. Israël en de Bijbel, St. Christenen voor Israël, St. Witte velden en Wicliffe Bijbelvertalers hebben een bijdrage ontvangen.

 • Pastorale hulp
 • Bezoeken zijn gebracht aan gemeenteleden en personen buiten de gemeente. Indirect: Praktische hulp vond plaats d.m.v. het verstrekken van maaltijden van de voedselbank bij mensen thuis.

 • Seminars
 • We mochten mensen van buiten de gemeente begroeten tijdens de seminars. Zowel in het gebouw als via de live-stream. Er is direct en goed contact met Het Zoeklicht in de planning van de Seminars. Bijbelstudie voor de jongeren vraagt in de corona-tijd aandacht. De continuïteit is moeilijk geweest.

 • Evangelisatie
 • Samen zingend mochten we mensen nodigen tijdens de Sing-ins, nabespreking van het thema vond plaats tijdens het koffiedrinken.
  Radio Eenhoorn als lokale omroep zond een aantal keer onze samenkomsten uit voor een breed publiek van toehoorders.

 • Maatschappelijke betrokkenheid
 • Als gemeente zijn wij aangesloten bij Stichting IDO Waadhoeke (interkerkelijk diaconaal overleg) Voor praktische hulp bij financiële problemen kun je terecht bij de Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) Waadhoeke:

  Giften zijn welkom op rekening NL64 RABO 0161 8583 41 ten name van de: Stichting IDO Franekeradeel te Franeker.

  Vanuit het IDO is er een connectie met Stichting voedselbank ‘De helpende hand’
  Als je financieel niet kunt rondkomen kun je een beroep doen op de voedselbank  ‘De helpende hand’ in Noordwest Friesland:

  Giften zijn welkom op rekening NL13 RABO 0123 1481 11 ten name van de:
  Helpende Hand te Harlingen. Voor steun in de vorm van producten graag bellen met 06-13486071 of mailen naar: helpendehandharlingen@hotmail.com

  FINANCIELE VERANTWOORDING:

  De begroting en realisatie over het jaar 2022.

  Winst en verlies
  Opbrengsten 2022Begroting  Realisatie 
  Vaste vrijwillige bijdragen19.500,0017.270,96
  Collecten t.b.v. Kerk3.000,002.965,92
  Seminars500,001.236,20 
  Giften2.000,004.578,20 
  Verhuur zaal250,00485,00 
  Zending1.200,001.459,40 
  Verhuur kosterswoning (mrt-dec)6.600,005.195,00 
  Voorschot energie kosterswoning (mrt-dec)1.200,001.000,00 
  Diverse inkomsten1.500,00977,29 
  Rente re.cour.+spaarrek.0,003,15 
  Kasverschil telautomaat0,000,00 
  35.750,0035.171,12
  Kosten 2022BegrotingRealisatie
  Gastsprekers5.300,005.694,12
  Bijz. diensten/seminars2.000,001.096,00
  Zondagsschool400,00616,48 
  Jeugdwerk300,000,00 
  Zending2.500,001.300,00 
  Diaconie700,00661,00 
  Rente-lening3.616,003.666,14 
  Onderhoud gebouw1.000,000,00 
  Onderhoud kosterswoning500,000,00 
  (Onderhoud) inventaris500,00891,42 
  Kantoor benodigdheden500,00562,15 
  Keukenkosten700,00436,93 
  Bloemen (incl. factuur 2020)900,00369,26 
  Elektriciteit/gas10.000,0015.633,00 
  Water100,00157,02 
  Telefoon en internet665,00793,20 
  Streaming + website75,0033,00 
  Verzekeringen3.850,003.705,33 
  Belastingen750,001.405,65 
  Bank en Admin. Kosten250,00215,83 
  Diverse uitgaven500,00127,57 
  CCLI290,00317,64 
  Kasverschil0,000,00 
  35.369,0037.681,74 
   
  Totale opbrengsten35.750,0035.171,12 
  Totale kosten35.369,0037.681,74
  Exploitatie-resultaat354,00-2.510,62
  Kasgeld per 1-3-20230,00
  Lopende rekening6.701,37
  Spaarrekening7.306,82
  TOTAAL14.008,19