Visie

Ontstaan van de Baptisten gemeen­te “Maranatha”.

Vanuit diverse Bijbelstudiekringen is het verlangen ontstaan om op zondag samen te komen. De eerste samenkomst was op zondag 16 mei 1999. Na verloop van tijd is er voor gekozen om als Baptisten-gemeente “Maranatha” verder te gaan.

Wat willen wij zijn?

Een Bijbelgetrouwe gemeente met een verlangen (Missie), dat mensen Jezus Christus leren kennen als hun persoonlijke Verlosser van zonde en schuld en vervolgens tot overgave komen aan Hem als hun Heer en Heiland in de gehoorzame stap van de doop door onderdompeling. Vervolgens willen we hen tot geestelijk volwassen en verantwoordelijke leden (bouwstenen) van de gemeente maken door onderwijs en toerusting, onder leiding van de Heilige Geest.

Wat geloven wij?

De Baptistengemeente “Maranatha” heeft als grondslag de Bijbel, het onfeilbare, geïnspireerde Woord van God (2 Tim 3:16).
In de Bijbel openbaart God Zijn scheppend en verlossend han­delen in Jezus Christus vanaf het begin der wereld tot aan de voleinding.

De Heilige Schrift spreekt op alle gebieden van het leven met absoluut gezag. Wij geloven dat er één eeuwige God is, die Zich geopen­baard heeft als Vader, Zoon en de Heilige Geest.

De naam Maranatha is aan de gemeente gegeven, omdat Gods Woord voorzegt, dat de Here Jezus spoedig terugkomt (Openb. 22:20). Hij, die deze dingen getuigt zegt: ‘Ja, Ik kom spoedig.’ Amen, kom Here Jezus.

Wij geloven dat iemand bij zijn / haar wedergeboorte vergeving van zonden, de inwoning van de Heilige Geest en eeuwig leven ontvangt.

Wij geloven in het plaatsvervangend sterven, de lichamelijke opstanding, de hemelvaart en de spoedige wederkomst van de Here Jezus, waarbij Hij eerst Zijn gemeente tot Zich zal nemen om daarna met de gemeente in heerlijkheid te verschijnen.

Wij geloven in het eeuwig behoud voor hen die de Here Jezus als hun verlosser aanvaard hebben, maar ook in de eeuwige verlorenheid voor hen die de Here Jezus verworpen hebben.

Gemeente zijn.

De gemeente is het lichaam van Jezus Christus (Efeze 1:22, 23). Zij is het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, de pilaar en grondslag van de waarheid (1Tim. 3:15).

De Baptistengemeente ‘Maranatha’ is onder de leiding van de Heilige Geest gebonden aan het Woord van God. Het Woord is van God uitgegaan, ‘uitgeblazen’, het zijn letterlijk Zijn woorden. (2Tim.3:16 Statenvertaling: ”Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot weerlegging, verbetering…”)
Dat betekent in de praktijk dat alleen het Woord van God de norm is voor de gemeente en ons leven; niet ons gevoel, onze ervaring of ons denken. Al het werk wat gedaan wordt in de gemeente moet geheel overeenkomstig de Heilige Schrift zijn.

God geopenbaard als:

Vader
De naam Vader wordt in het Oude Testament in de zin van Oorsprong of Verwekker van het volk Israël genoemd. De Here Jezus heeft echter de Vader verklaard (Joh. 1:18). Na Zijn opstanding zei Hij: “Ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader, tot mijn God en uw God” (Joh. 20:17).
In de brieven van het Nieuwe Testament wordt telkens de Vadernaam gebruikt. Dit houdt in dat de gelovigen, kinderen van God en bijzondere voorwerpen van Zijn liefde zijn (1Joh.3:1).

Zoon
Jezus Christus is zowel God als mens. Verwekt door de Heilige Geest geboren uit de maagd Maria. Daarom wordt Hij ook Gods Zoon genoemd (Lukas 1:35).
In de wil van God lag opgesloten dat zondige mensen met God verzoend zouden worden; daarom moest Christus Jezus het oordeel ontvangen over de zonden van allen, die in Hem geloven (1Petrus 2:24).

Dit gebeurde toen Hij aan het kruis onze zonden droeg; daar werd Hij tot “zonde” gemaakt; daar werd Hij door de heilige en rechtvaardige God verlaten (2 Korinthe 5:21; Mattheüs 27:46, 50).
Daarom is Jezus Christus de enige Middelaar tussen God en mensen (1Tim.2:5). Hij is de weg de waarheid en het leven. Niemand kan tot God de Vader komen dan alleen door Hem (Johan­nes 14:6).

Heilige Geest
De Heilige Geest is op Pinksterdag uitgestort en woont en werkt sindsdien in de gelovigen (1Cor. 3:16 en 6:19). En Hij blijft bij de gelovigen tot in eeuwigheid (Joh. 14:16).
De Heilige Geest wil de gelovigen in alle waarheid leiden (Joh. 16:13). Hij vestigt steeds de aan­dacht op de Here Jezus (Joh. 14:26; 15:26). Daarnaast is Hij zowel de Auteur van het Oude als het Nieuwe Testament (2Petrus 1:21).