Verschillende soorten Evangelie?

Verschillende soorten Evangelie? We spreken vaak over ‘Het Evangelie’, maar kunnen we eigenlijk wel spreken over één Evangelie? In Gods Woord wordt namelijk gesproken over verschillende Evangeliën. Wordt hiermee één en dezelfde boodschap bedoelt, of moeten we deze juist van elkaar onderscheiden?

Welke Evangeliën zijn er?
De Heere Jezus verkondigde op aarde het Evangelie van het Koninkrijk (Matt. 4:17 en 23), terwijl de apostel Paulus aan de Gemeente van Jezus Christus het Evangelie van Gods Genade (Hand. 20:24) openbaart. Gods Woord spreekt ook over het Eeuwig Evangelie (Gen. 1:1, Ps. 19:1 en Openb. 14:67). Er is dus niet één soort Evangelie, maar grofweg zijn er 3 Evangeliën te onderscheiden en varieert de ‘blijde Boodschap’ in verschillende tijdperken.

Het is daarom belangrijk om de volgende vragen te stellen bij het onderzoeken van de verschillende Evangeliën:
1. Aan wie wordt het verkondigd?
2. In welke tijd?
3. Wat is het onderwerp en de inhoud?

Het Evangelie van het Koninkrijk
De Heere Jezus predikte tijdens Zijn rondwandeling op aarde dus het Evangelie van het Koninkrijk. In Matt. 4:17 en 23 staat het volgende: Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. (…) En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk.

Tijdens de rondwandeling van de Heere Jezus op aarde was de boodschap gericht aan het Joodse volk (Matt. 15:24). Hij bracht hen de boodschap van het naderende Koninkrijk op aarde. Ook de boodschap van Zijn wegbereider, Johannes de Doper, was gericht aan het Joodse volk met dezelfde inhoud (Matt. 3:1 en 2, Joh. 1:31). Ook de discipelen brachten in opdracht van de Heere Jezus deze boodschap (Matt. 10:5–7). In Lukas 10 worden nog eens zeventig mensen aangewezen, die er twee aan twee op uit gaan om het Evangelie van het Koninkrijk te verkondigen. Opvallend is dat de discipelen het Evangelie van het Koninkrijk alleen predikten aan het volk Israël.

Deze prediking gaat met grote tekenen en wonderen gepaard. Toch heeft Israël als volk, de Koning niet aanvaard. Israël wenste wel een Koning, maar geen lijdende Knecht, Het Lam van God, Die Zijn leven wilde geven. Toen de Heere Jezus over Zijn lijden en sterven begon te spreken, verlieten de mensen Hem. God zag naar Zijn volk om, maar Israël merkte de tijd niet op.

Ook na Zijn lijden, sterven én opstanding gaat de boodschap van het Koninkrijk door, tot aan het moment dat de Joodse leiders deze boodschap opnieuw verwerpen en Stefanus gestenigd wordt (Hand. 7). De prediking van het Evangelie van het koninkrijk werd voorlopig afgesloten en er vond een nieuwe Evangelieprediking plaats*.
Hoewel het Koninkrijk wordt uitgesteld, betekent dat bij God géén afstel. In Openbaring 11 lezen we over de twee getuigen die opnieuw het Koninkrijk aankondigen en oproepen tot bekering, zo ook de 144.000 verzegelden uit de twaalf stammen (vgl. Matt. 24:14). De Heer Jezus zal terug komen als De Leeuw van Juda en Zijn Koningschap aanvaarden en de vervallen hut van David weer oprichten (Amos 9:11). Het volk Israël, nu Lo-Ammi, ‘niet-Mijn volk’, zal dan weer Gods volk zijn. Zij zullen in Zijn ontferming aangenomen worden en alle volkeren zullen tot Zijn discipelen gemaakt worden. En Zijn Koninkrijk zal een Rijk van gerechtigheid en vrede zijn.
Juist in deze tijd waarin wij leven, waarbij die vrede voor Israël (en daarmee voor deze wereld) zo ver weg lijkt, mogen wij Gods volk Zijn vrede en hun behoudenis toebidden. Het is ons gebed dat er nog velen tot geloof zullen komen in hun Messias, de Heer Jezus.

Evangelie van Gods Genade (een geheimenis)
Kort na de steniging van Stefanus komt Paulus tot geloof (Hand. 9) en wordt een apostel voor de heidenen (Hand. 28:28, Gal. 2:7). Hiermee is de voorrangspositie van Israël als volk tijdelijk uitgesteld, alhoewel het Gods volk blijft! Door hun verwerping van de Messias, is het heil nu ook tot de heidenen gekomen.

Aan Paulus is, door de Heer Jezus Zelf (Gal. 1:12), een bijzonder geheimenis geopenbaard, namelijk het geheimenis van het Evangelie van Gods Genade (Efeze 6:19, Hand. 20:24). Wat dit geheimenis inhoudt kunnen we lezen in Efeze 3: 1-12. Wij zijn door geloof in het volbrachte offer van onze Heer Jezus Zijn erfgenamen geworden en we vormen nu als leden Zijn Lichaam, de Gemeente, waarvan Hijzelf het Hoofd is. Met als doel: opdat nu door de Gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere (Efeze 3:10-11).

Dit geheimenis was voorheen verborgen, maar was in Zijn eeuwig voornemen in Christus Jezus al voor de grondlegging van deze wereld vastgelegd (Efeze 1:4) en nu dus door de apostel Paulus geopenbaard.

Wat een overweldigende rijkdom heeft de Heere God ons in de Heere Jezus gegeven, als leden van het lichaam van Christus (Jood en Griek, 1 Kor. 12:12-27). Gezegend met alle geestelijke zegen in de hemel in Christus Jezus (Efeze 1:3-14), zien wij uit naar Zijn komst, wanneer Hij de Gemeente thuis zal brengen in het Vaderhuis voordat Gods oordeel over deze aarde zal worden uitgestort.

Eeuwig Evangelie
Zoals de Heer Jezus en de discipelen tijdens de periode van de Evangeliën het Evangelie van het Koninkrijk predikten, en zoals Paulus tijdens de Gemeente-bedeling het Evangelie van Genade verkondigt, zo klinkt vanaf de schepping het Eeuwig Evangelie.

De boodschap van dit Evangelie is, om God als Schepper te eren. Dit getuigenis, dat vanaf de schepping door de schepping zelf gepredikt wordt, klinkt in alle tijden voor alle mensen. Psalm 19 verwoordt het zo: De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van Zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal ( Ps. 19:2-5 NBV21).
Ook Paulus spreekt over dit Evangelie in Rom. 1:20: Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.

De grote fout van de mensheid is, dat men deze prediking verworpen heeft en God niet als Schepper heeft verheerlijkt of gedankt, maar in plaats daarvan de schepping zelf. Dit getuigenis, dat van de schepping uitgaat, is doorgegaan ook toen het Evangelie van het Koninkrijk werd verkondigd door de discipelen en gaat ook nu nog door in dit huidige tijdperk van Genade. Als de Gemeente is opgenomen en Israël weer het volk van Gods getuigenis op aarde wordt, zullen zij opnieuw het Evangelie van het Koninkrijk prediken, maar ook dan gaat de prediking van het Eeuwig Evangelie door.

In Openb. 14:6 en 7 lezen we nogmaals over dit Evangelie. Openb. 14 beschrijft de tijd dat de antichrist op aarde zal regeren en dat het beeld van het beest aanbeden zal worden (Openb. 13:8). Dan is de afval gekomen (2 Thess. 2:3). Geestelijk gezien zal het op aarde donkerder zijn dan ooit. Dan laat God het Evangelie in zijn meest elementaire vorm klinken, niet alleen zonder woorden door de schepping, maar ook door gesproken prediking via een engel. In die donkere tijd, waarin de antichrist zich voordoet alsof hij god is, vraagt God van de mens niet meer dan dat hij Hem erkend en vreest als Schepper en Rechter.

Samenvattend
We hebben ontdekt dat er in de Bijbel meerdere Evangeliën voorkomen. Deze Evangeliën zijn gericht aan specifieke doelgroepen gedurende de verschillende tijdperken in Gods heilsgeschiedenis.
– Het Evangelie van het Koninkrijk was gericht aan Gods volk Israël en zal in de toekomst opnieuw klinken tijdens het duizendjarig vrederijk tot getuigenis voor alle volken. De Heer Jezus zal dan als Koning regeren op deze aarde. Israël als volk zal Hem dan hebben aangenomen als hun Messias en tot grote zegen zijn voor de volkeren op aarde.
– Het Evangelie van Gods Genade is gericht aan het volk van God, dat voorheen geen volk was (de Gemeente), dat gevormd wordt uit gelovige Joden en Heidenen, het Lichaam van Christus. De prediking van dit evangelie klinkt vanaf het ontstaan van de Gemeente* tot en met de Opname. Het geloof in Zijn lijden, sterven en opstanding staat hierin centraal. Onze hoop als hemelburgers is het hemels Vaderhuis.
– Het Eeuwig Evangelie is vanaf de schepping gericht aan alle mensen gedurende alle tijden en omvat de oproep om God als Schepper te eren en te danken. Weigert de mens God te aanbidden als Schepper, dan volgt uiteindelijk Zijn rechtvaardig oordeel.

Wij leven in de bijzondere heilsperiode van Gods Genade, het tijdperk van de Gemeente en wel in de laatste fase van deze periode. De opname van de Gemeente kan elk ogenblik plaatsvinden. Bent u gereed om Hem te ontmoeten? Het is Gods Genade dat hij de mensen nog de tijd geeft om een keuze te maken voor Zijn Zoon, Jezus Christus, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd (1 Tim. 2:46).
Laten wij daarom persoonlijk en als gemeente van Hem getuigen naar de mensen om ons heen, totdat Hij komt! En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! (Openb. 22:17 en 20).
Maranatha!


Br. René Ploeg

* Er vond een overgangsfase plaats tussen het Evangelie van het Koninkrijk naar het Evangelie van Genade. Paulus openbaart het geheimenis, waardoor er gaande weg meer zicht kwam op de Gemeente, Gods plan met Israël en de volkeren.