De kern van het Evangelie

Wat is eigenlijk de Evangelie-boodschap die wij voor de wereld hebben? Als ik u die vraag zou stellen, wat zou dan uw antwoord zijn? Als u in drie zinnen aan uw ongelovige buurman zou moeten uitleggen wat het geloof in de Heere Jezus Christus inhoudt, wat zou u dan zeggen? Het is dus belangrijk dit antwoord als getuige van de Here Jezus te weten. Belangrijk dat wij deze vraag stellen, omdat het niet vanzelfsprekend is dat wij de juiste kern van die vraag te pakken hebben. Sommige christenmensen hebben die vraag nog nooit horen stellen.

Er ligt in veel van onze kerken en geloofsgemeenschappen grote nadruk op de liefde van God. Daarom zal voor velen het hart van het evangelie zijn: “God heeft je lief. De Heere Jezus hield zo veel van jou, dat Hij zelfs bereid was voor jou te sterven”. Is het niet waar, dat volgens velen dit de kern van het evangelie is en dat deze boodschap daardoor de boventoon voert in veler prediking? de Oproep dan vooral: “Neem de liefde van God toch aan. Laat de Heere Jezus , Die zoveel van je hield , niet buiten staan. Je mist zoveel, als je zonder de Heere Jezus door het leven gaat”. En als we niet oppassen, maken we van de Heere Jezus een zielig figuur Die er zoveel pijn aan heeft dat velen Hem niet willen aannemen.

Als we maar tegen ongelovigen zeggen, dat God van hen houdt en dat de Heere Jezus zoveel van hen houdt, dan zullen de mensen zeggen; “Ik kan ook wel zonder Zijn liefde”.

In getuigenis en prediking waarin uitsluitend van Gods liefde wordt gesproken, mist de kern van het Goede Nieuws. Wanneer God vooral voorgesteld wordt als Degene Die ons bij uitstek het gevoel geeft dat we geliefd zijn, dan verlagen wij God tot een dienstknecht van mensen, tot een middel voor een beter zelfbeeld en grotere verwezenlijking. God verhoede dat wij zo met Hem omgaan. De kern van het Evangelie heeft alles te maken met het oordeel. Wanneer er niet wordt gesproken over de toorn van God, dan wordt het evangelie óók niet verkondigd. Je kunt pas begrijpen wat de Heere Jezus Christus voor je heeft gedaan als je begrijpt wat het oordeel over de zonde is. De Heere Jezus kwam niet om ons te verlossen van een negatief zelfbeeld. Hij stierf niet aan het kruis op Golgotha om te laten zien hoe waardevol we zijn en hoeveel Hij wel niet voor ons over had. Hij is niet het Lam dat is geslacht voor het gebrek aan zelfvertrouwen bij de mensen.

Hij is het Lam dat is geslacht voor de zonden van de wereld. Begrijpen we nog wat dat betekent? Het Goede Nieuws wordt pas goed nieuws als iemand begrijpt waarvan hij of zij moet worden gered! Als je dat weglaat, vinden de meeste mensen het Evangelie helemaal niet nodig. Als je niet spreekt over Gods toorn over de zonde, dan zeggen de mensen dat zij van het Evangelie, de boodschap van de liefde van de Heere Jezus , helemaal niet nodig hebben. Daarom moet je eerst tegen de mensen zeggen dat ze groot gevaar lopen om voor eeuwig de consequenties van hun zonden te moeten dragen, zodat ze gaan zien dat ze het bevrijdend Evangelie van de Heere Jezus nodig hebben. Eerst moeten mensen worden wakker geschud met het oog op het komende oordeel. De kern van het Evangelie is niet: “God heeft je lief”. De kern is wel: “Het is mogelijk om het komende oordeel te ontvluchten”. En wel uit het feit dat God een weg ontsloten heeft voor de mens om niet te worden veroordeeld blijkt Zijn grote liefde. Die liefde bestaat vooral uit de redding van de verschrikkelijke consequenties van je zonden.

In die boodschap heeft de mens werkelijk God nodig (en zo is het ook), in plaats van dat God de liefde van de mens nodig heeft (wat nergens op slaat). Het hele Evangelie is gebaseerd op het principe van de rechtmatige vergelding. Spreek je niet over vergelding, dan spreek je niet over het Evangelie. God kan niets anders dan de zonde straffen. De heiligheid van God eist de dood van de zondaar. De ziel die zondigt zal sterven. Het loon dat de zonde geeft is de dood. God laat uiteindelijk geen zonde ongestraft. Als Hij ook maar één zonde ongestraft zou laten, dan zou Hij niet meer heilig zijn. De Bijbel zegt:

“Wie een goddeloze vrijspreekt en wie een rechtvaardige veroordeelt, deze beiden zijn de Heere een gruwel”(Spreuken 17:15).

Een goddeloze vrijspreken, een overtreder van de wet niet straffen, dat is een schending van het recht. En dus kan God dat ook niet. Pas wanneer je begrijpt dat je een levensgroot probleem hebt vanwege de zonde, vanwege je rebellie tegen God, dan gaat het Evangelie tot je spreken. Wanneer wij daarom het oordeel van God weglaten uit ons getuigenis of onze prediking, onthouden wij mensen een heel belangrijke waarheid.

Het is van levensbelang dat mensen horen dat zonden niet ongestraft blijven. Daarom is het ook het uitsluitend spreken over de liefde van God een wrede misdaad. Want je waarschuwt mensen dan niet voor het grootste gevaar dat hen bedreigt. Dat gevaar is: dat zij voor eeuwig de consequenties van hun zonden zullen moeten dragen. Als je dat hebt genoemd en de ander begrijpt dat, dan pas kan je hem of haar vertellen dat God Zijn Zoon gaf als verzoening voor onze zonden. Dat Hij stierf in onze plaats. Hij stierf vanwege de heilige vergelding van God jegens de zonde. Gods heiligheid eist de dood van de zondaar. Gods liefde maakte dat Hij Zijn Zoon gaf om in de plaats van de zondaar te sterven. Jezus stierf om de straf op de zonde te dragen.

Spreek dus eerst over de straf op de zonde. Door geloof in de Heere Jezus Christus worden wij gered van de vreselijke, verschrikkelijke, helse straf op de zonde. Wij worden gered van het oordeel en de toorn van God, omdat die op Zijn Zoon terecht kwam. Dat is de kern van het Goede Nieuws!

Voorwaarde om hieraan deel te krijgen: je bekeren, bidden om schuldvergeving, in de Heere Jezus gaan geloven en Hem volgen.
Zo simpel is het.

Br. Piet van Zwol